زمان انجام تست های غربالگری جنین (سه ماهه اول،دوم)،شرایط لازم آزمایش غربالگری

غربالگری جنین و زمان انجام غربالگری سه ماهه اول می بایست بین هفته های ۱۱ تا حداکثر انتهای هفته ۱۳ انجام شود و بهترین زمان آن هفته های ۱۲ تا ۱۳ بارداری است . همچنین نیاز است که یک سونوگرافی NT انجام شود.  در سونوگرافی NT،پس گردن جنین به همراه قد نشسته جنین که به …

زمان انجام تست های غربالگری جنین (سه ماهه اول،دوم)،شرایط لازم آزمایش غربالگری ادامه »