نتیجه بیوپسی ریه

بیوپسی ریه چگونه انجام می شود (تفسیر نتایج و روش کار)

در بیوپسی ریه نمونه بافتی ریوی برای بررسی زیر میکروسکوپ برداشته می شود. بیوپسی از ۴ راه ممکن است: بیوپسی ریه برونکوسکوپیک در این نوع بیوپسی وسیله ی سبکی به نام برونکوسکوپ از راه دهان یا بینی وارد راه های هوایی می شود و نمونه بافت ریوی برداشته می شود. این روش معمولا زمانی انجام …

بیوپسی ریه چگونه انجام می شود (تفسیر نتایج و روش کار) ادامه »