آزمایش هماتوکریت HCT

هماتوکریت هر نمونه خون عبارت است از نسبت حجم اریتروسیت‏ها به حجم کل خون که به صورت درصد یا کسر اعشاری نمایش داده می‏شود و واحد آن L/L است. به خاطر بیماری‌ها و شرایط مختلفی که می‌توانند اندازه‌گیری RBC و Hb را با اشکال مواجه کنند، HCT هم اندازه‌گیری می‌شود تا به طور مستقیم نشان‌دهنده اندازه هموگلوبین و گلبول قرمز در …

آزمایش هماتوکریت HCT ادامه »