هموگلوبينوري سرد حمله اي(PCH)

هموگلوبينوري سرد حمله اي يك بيماري نادر است كه بوسيله انتي بادي وابسته به كمپلمان ايجاد مي شود.اين انتي بادي بنام انتي بادي دونات ولندشتاينر معروف است.اين انتي بادي به طور كلاسيك همراه با سيفليس ديده شده است.همچنين مواردي نيز با عفونت ويروسي گزارش شده است. اين انتي بادي يك ايمونوگلوبين IgG است و در …

هموگلوبينوري سرد حمله اي(PCH) ادامه »