آزمایش ft3 (شرایط،مقادیر نرمال،تفسیر)

آزمایش FT3،تفسیر آزمایش ft3،نرمال ft3.به طور معمول T3 موجود در گردش خون، بطور محکم به گلوبولین متصل شونده به تیروئید و یا آلبومین اتصال می یابد. تنها ۰٫۳ % از T3توتال به صورت آزاد یا غیر متصل به پروتئین می باشد. FT3 فرم فعال هورمون T3 توتال می باشد. در پرکاری تیروئید  مقادیر T3 (توتال …

آزمایش ft3 (شرایط،مقادیر نرمال،تفسیر) ادامه »