وارنیکلین (روش مصرف،فواید و عوارض دارویی)

موارد مصرف وارنیکلین درمان کمکی برای ترک سیگار مکانیسم اثر وارنیکلین – آگونیست نسبی گیرنده نیکوتینی α4β2 نورونی است. تحریک نیکوتین در سیستم دوپامینی مزولیمبیک که در ارتباط با اعتیاد به نیکوتین است را مهار می کند. هم چنین به گیرنده 5HT3 ( معنی دار بودن این اتصال بررسی نشده است ) با تمایل متوسط …

وارنیکلین (روش مصرف،فواید و عوارض دارویی) ادامه »