ماهی های گوشتخوار سازگار باهم

    گوشتخواران سازگار با هم   در مورد نگهداری گوشتخواران بر خلاف گیاهخواران ، نیاز به دقت و توجه بیش تری بوده و نمی توان هر نوع گوشتخواری را با سایر آنها نگهداری کرد .   در مورد سازگاری گوشتخواران مسئله ی اولی که به چشم می خورد ، اندازه ی آنان است ؛ …

ماهی های گوشتخوار سازگار باهم ادامه »