اسامی اصیل ایرانی پسر با حرف پ

            پرویز : شکست ناپذیر و پیروزمند. کنیه خسرو دوم ساسانی پَریبُرز : بلند بالا، نام پسر کیکاووس پژدو : نام نیای اشوزرتشت، بهرام پژدو از چکامه سرایان نامی زرتشتی پژمان : از نام های برگزیده پَشَنگ : نام برادر زاده فریدون پیشدادی پشوتَن : پیشکش کننده تن یا فداکار …

اسامی اصیل ایرانی پسر با حرف پ ادامه »