عفونت‌های قارچی مجاری ادراری

مروری برعفونت‌های قارچی مجاری ادراری در طول دهه‌ی گذشته افزایش قابل‌توجهی در بروز پاتوژن‌های قارچی فرصت‌طلب درگیرکننده مجاری ادراری دیده شده است. گونه‌های کاندیدا پاتوژن‌ترین و شایع‌ترین قارچ‌های مجاری ادراری و تناسلی می‌باشند. افزایش بروز عفونت‌های قارچی مجاری ادراری بدواً در نتیجه افزایش جمعیت بیماران در معرض خطر به همراه افزایش استفاده از تکنولوژی‌هائی است …

عفونت‌های قارچی مجاری ادراری ادامه »