فواید و اثرات آدنوزین

آدنوزین (اثرات و عوارض دارویی،فواید و روش مصرف)

آدنوزین یک نولکئوزید اندوژن است که در بسیاری از پروسه های بیولوژیک دخیل می باشد و از طریق تحریک گیرنده های 1A آدنوزین به صورت یک آنتی آریتمی عمل می کند و باعث کاهش سرعت هدایت از میان گره دهلیزی بطنی میشود. این دارو را نمی توان جزء طبقه بندی معمول داروهای ضد آریتمی قرار …

آدنوزین (اثرات و عوارض دارویی،فواید و روش مصرف) ادامه »