درد زايمان و روشهاي كاهش دردو بيدردي زايمان

درد يكي ازمواردي است كه بايد در كلاسهاي زايمان فيزيولوژيك به آن پرداخته شود . آشنائي با درد و راههاي مقابله با آن در كلاسها آموزش داده ميشود. متغييرهاي موثر بر درد *عوامل فيزيكي ، عوامل روحي و رواني ،عوامل فرهنگي اجتماعي عوامل محيطي روشهاي كاهش دردو بيدردي زايمان روشهاي داروئي *داروهاي موضعي:بيحسي ناحيه اي …

درد زايمان و روشهاي كاهش دردو بيدردي زايمان ادامه »