گیاه آپارتمانی بنجامین آمستل

بنجامین آمستل  –  LONG LEAVED FIG FICUS BINNENDIJKII : نام علمی   MORACEAE  – موراسه : خانواده هلند : بومی منطقه Amstel King,Fig,Long leaved fig,Alii : نام های دیگر       بنجامین آمستل: بنجامین آمستل یا فیکوس آمستل یا فیکوس برگ دراز با اسم علمی Ficus Binnendijkii از خانواده موراسه و بومی هلند میباشد  …

گیاه آپارتمانی بنجامین آمستل ادامه »