آزمایش ft3 (شرایط،مقادیر نرمال،تفسیر)

آزمایش FT3،تفسیر آزمایش ft3،نرمال ft3.به طور معمول T3 موجود در گردش خون، بطور محکم به گلوبولین متصل شونده به تیروئید و یا آلبومین اتصال می یابد. تنها ۰٫۳ % از T3توتال به صورت آزاد یا غیر متصل به پروتئین می باشد. FT3 فرم فعال هورمون T3 توتال می باشد. در پرکاری تیروئید  مقادیر T3 (توتال و آزاد) و T4 ( تیروکسین) هردو افزایش می یابد. اما در یک زیر مجموعه کوچکی از پرکاری تیروئید به نام T3 توکسیکوز (مسمومیت T3) فقط T3 افزایش می یابد.

به طور کلی اندازه گیری FT3 (T3 آزاد) ضروری نمی باشد و اندازه گیری T3توتال کفایت می کند. با این حال، سطوح FT3 برای ارزیابی بیماران یوتیروئید با یک توزیع تغییر یافته از پروتئینهای متصل شونده (به عنوان مثال در بارداری، dysalbuminemic) ممکن است ضروری باشد. برخی محققین انجام تست FT3 را جهت نظارت بر درمان جایگزین هورمون تیروئید، توصیه می کنند. اگر چه نقش بالینی آن صراحتاً مشخص نشده است.

نام اختصاری: FT3

سایر نام ها: تری یدوتیرونین آزاد،

Free T3, Free Triiodothyronine,

بخش مورد انجام: آنالیز هورمون

نوع نمونه قابل اندازه گیری : سرم، پلاسما ( هپارینه،  EDAT دار)

حجم نمونه مورد نیاز: ۰٫۶ ml

شرایط نمونه گیری:

 1. نیاز به ناشتایی نمی باشد.
 1. به بیمار تذکر دهید که  مصرف قرص های تیروئید را به مدت یک ماه قطع کند.

ملاحظات نمونه گیری:

 1. مطابق دستورالعمل آزمایشگاه از بیمار نمونه خون وریدی گرفته شود، خون وریدی در لوله با درپوش قرمز رنگ جمع آوری گردد.
 2. در صورت استعمال دارو توسط بیمار پیش از انجام ازمایش، شرح حال دارویی بیمار را روی برگه آزمایش بنویسید.
 3. سرم جدا شده باید شفاف و عاری از فیبرین ، همولیز و یا لیپمیک باشد.

موارد عدم پذیرش نمونه:

همولیز شدید سرم  

نمونه فاقد برچسب و مشخصات

ذوب و فریز مکرر سرم

شرایط نگهداری: سرم در ۴oC به مدت ۷ روز و در  -۲۰oC به مدت ۳ ماه پایدار است.

کاربردهای بالینی:

 1. آزمون FT3 به عنوان تست سطح دوم یا سوم عملکرد غده تیروئید می باشد و در تأیید بیشتر عارضه پرکاری تیروئید  همراه با تستهای T3، T4 و TSH بکار می رود.
 2. ارزیابی بالینی بیماران یوتیروئید که دارای یک توزیع تغییر یافته ای از پروتئین های متصل به T3 و T4 دارند.
 3. پایش درمان جایگزین هورمون تیروئید.

روش مرجع: ایمونو آنزیماتیک اسی (IEMA)

روش ارجح : Tracer equilibrium dialysis، اولترافیلتراسیون-کروماتوگرافی، رادیو ایمنو اسی

سایر روش ها : فیلتراسیون بر روی ژل پلی اکریل آمید

مقادیر مرجع: ۲٫۲ – ۴٫۰ Pg/ml

تفسیر: در موارد تیروتوکسیکوز یا T3 توکسیکوز، هیپرتیروئیدیسم (پرکاری تیروئید) و سندروم مقاوم محیطی افزایش می یابد و در موارد هیپوتیروئیدیسم (کم کاری تیروئید)  اولیه و ثانویه و سه ماه سوم بارداری کاهش می یابد.

عوامل مداخله گر:

 • در بعضی افراد که در معرض محیط های حیوانی قرار دارند( به عنوان مثال در درمانگاه حیوانات)، ممکن است دارای آنتی بادی ضد آنتی ژنهای حیوانات باشند. این آنتی بادیها ممکن است با آنتی بادیهای میکروزومال تیروئیدی واکنش متقاطع داشته باشند و منجر به نتایج نا معتبر گردند.
 • واکنش تداخلی با داروها همانند تست FT4 می باشد.
 • اسیدهای چرب آزاد در نتایج تست تداخل می نمایند.

توضیحات:

 • مقادیر افزایش یافته FT3 با تیروتوکسیکوز و جایگزینی بیش از حد هورمون تیروئید در ارتباط است.
 • FT3 یک تست حساس برای ارزیابی کم کاری تیروئید نیست.

روش انجام تست الایزا ft3

تست( FT3 (free T3
توضیحات و مراحل انجام تست به روش الایزا

مراحل اﻧﺠﺎم آزﻣﺎﯾﺶ :
ابتدا محلولها و کیت را از یخچال خارج کنید تا به دمای محیط برسند.
محلولهای استاندارد را به ترتیب غلظت کنار هم بچینید.هر کیت شاید ۴ یا بیشتر محلول استاندارد با غلظت های متفاوت داشته باشد
حال ﺗﻌﺪاد ﭼﺎﻫﮑﻬﺎی ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ را اﻧﺘﺨﺎب ﻧﻤﻮده و ﺳﺎﯾﺮ ﭼﺎﻫﮑﻬﺎ را ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه ﻧﻤﮕﯿﺮ درون ﮐﯿﺴﻪ ﻣﺨﺼﻮص ﻧﮕﻬﺪاری ﭘﻠﯿﺖ ﻗﺮار داده و درب آن را ﺑﺒﻨﺪﯾﺪ .
از ستون ۱  و A میکرو پلیت شروع کنید
از بالا به پایین در هر چاهک ۵۰ لاندا از  استاندارد ها را به ترتیب غلظت بریزید
سپس کنترل هارا در دنباله ی چاهک های استاندارد بریزید(شاید دو یا بیشتر محلول کنترل داشته باشیم)
اگر چاهک های ستون ۱ پر شده و چاهک خالی نداریم پس از چاهک های ستون ۲ استفاده کنید و نمونه های مریض را درون آنها بریزید…
هر چاهک برای یک نمونه مریض
در ادامه ۵۰ لاندا از نمونه های هر  مریض را در دنباله ی چاهک های کنترل  بریزید…

ﺳﭙﺲ۵۰ لاندا ازﻣﺤﻠﻮل اﺳﯽ ﺑﺎﻓﺮ (Assay Bufefer) را داﺧﻞ کل  ﭼﺎﻫﮏ ها ﺑﺮﯾﺰﯾﺪ .شاید هر تستی این محلول را نداشته باشد…

ﭘﻠﯿﺖ را ﺑﺮای ﻣﺪت ۱۵ ﺛﺎﻧﯿﻪ ﺑﻪ آراﻣﯽ ﺗﮑﺎن دﻫﯿﺪ ﺗﺎ ﻣﺤﺘﻮﯾﺎت ﭼﺎﻫﮑﻬﺎ ﺧﻮب ﻣﺨﻠﻮط ﺷﻮﻧﺪ و ﺳﭙﺲ درب ﭼﺎﻫﮑﻬﺎ را ﺑﺎ ﺑﺮﭼﺴﺐ ﻣﺨﺼﻮص ﭘﻠﯿﺖ ﭘﻮﺷﺎﻧﺪه و ﭼﺎﻫﮑﻬﺎ را ﺑﻪ ﻣﺪت ۳۰ دﻗﯿﻘﻪ در درﺟﻪ ﺣﺮارت اﺗﺎق اﻧﮑﻮﺑﻪ ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ .

۵۰ لاندا از ﻣﺤﻠﻮل آﻧﺰﯾﻢ ﮐﻨﮋوﮔﻪ را ﺑﻪ همه ی چاهک ها اﺿﺎﻓﻪ ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ

ﭘﻠﯿﺖ را ﺑﺮای ﻣﺪت ۱۵ ﺛﺎﻧﯿﻪ ﺑﻪ آراﻣﯽ ﺗﮑﺎن دﻫﯿﺪ ﺗﺎ ﻣﺤﺘﻮﯾﺎت ﭼﺎﻫﮑﻬﺎ ﺧﻮب ﻣﺨﻠﻮط ﺷﻮﻧﺪ و ﺳﭙﺲ درب ﭼﺎﻫﮑﻬﺎ را ﺑﺎ ﺑﺮﭼﺴﺐ ﻣﺨﺼﻮص ﭘﻠﯿﺖ ﭘﻮﺷﺎﻧﺪه و ﭼﺎﻫﮑﻬﺎ را ﺑﻪ ﻣﺪت ۳۰ دﻗﯿﻘﻪ در درﺟﻪ ﺣﺮارت اﺗﺎق اﻧﮑﻮﺑﻪ ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ .

ﻣﺤﺘﻮﯾﺎت ﭼﺎﻫﮑﻬﺎ را با برگرداندن پلیت با شدت متوسط ﺧﺎﻟﯽ ﻧﻤﻮده و به ارامی روی یک گاز بصورت برعکس ضربه بزنید تا چاهکها کاملا خشک شوند…

ﭼﺎﻫﮑﻬﺎ را ۵ ﺑﺎر ﺑﺎ ﻣﺤﻠﻮل ﺷﺴﺘﺸﻮی آﻣﺎده ﻣﺼﺮف ﺑﺸﻮﯾﯿﺪ (ﺑﺮای ﺷﺴﺘﺸﻮ ﻣﯿﺘﻮان از ﺳﻤﭙﻠﺮ ۸ ﮐﺎﻧﺎﻟﻪ اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻤﻮد وﻟﯽ ﺑﺎﯾﺪ ﻣﻮاﻇﺐ ﺑﻮد ﮐﻪ ﻣﺤﻠﻮل ﺷﺴﺘﺸﻮ از ﯾﮏ ﭼﺎﻫﮏ ﺑﻪ ﭼﺎﻫﮏ دﯾﮕﺮ وارد ﻧﺸﻮد زﯾﺮا ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﻣﻮﺟﺐ اﯾﺠﺎد ﺧﻄﺎ در ﻧﺘﯿﺠﻪ آزﻣﺎﯾﺶ ﮔﺮدد ، در ﻫﺮ دﻓﻌﻪ ﺷﺴﺘﺸﻮ ﺣﺪود ۳۰۰ لاندا ﻣﺤﻠﻮل ﺷﺴﺘﺸﻮ را در ﻫﺮ ﭼﺎﻫﮏ رﯾﺨﺘﻪ و ﺳﭙﺲ ﭼﺎﻫﮏ ﻫﺎ را ﺑﺎ واروﻧﻪ ﮐﺮدن و ﺗﮑﺎﻧﺪن ﺧﺎﻟﯽ ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ و در اﻧﺘﻬﺎی ﻋﻤﻠﯿﺎت ﺷﺴﺘﺸﻮ ﭼﺎﻫﮑﻬﺎ را در ﺣﺎﻟﺖ واروﻧﻪ و ﺑﺎ ﺿﺮﺑﺎت ﻣﻼﯾﻢ ﺑﺮ روی ﯾﮏ ﭘﺎرﭼﻪ ﯾﺎ ﮐﺎﻏﺬ ﻧﻤﮕﯿﺮ ﺑﮑﻮﺑﯿﺪ ﺗﺎ ﻗﻄﺮات اﺿﺎﻓﯽ ﺧﺎرج ﺷﻮﻧﺪ
حال  ۱۰۰لاندا ﻣﺤﻠﻮل رﻧﮕﺰا (Chromogen substrte) ﺑﻪ کل ﭼﺎﻫﮏ ها اﺿﺎﻓﻪ ﻧﻤﺎیید.
حال میکروپلیت را ۱۵ دقیقه در تاریکی  و دمای اتاق قرار دهید
در پایان به کل چاهک ها ۱۰۰ لاندا محلول متوقف کننده اضافه کنید
حال پلیت را درون الایزا ریدر و با طول موج ۴۵۰ قرار دهید تا جذب را قرائت کند.

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.