آزمایش (Stool Exam) کامل مدفوع

آزمایش (Stool Exam) کامل مدفوع
۱-عنوان:روش کلی بدین صورت است که ابتدا نمونه مدفوع از نظر ظاهری و ماکروسکوپی بررسی شده و مشخصات آن در دفتر مربوطه یادداشت  میگردد.مشخصات ظاهری مدفوع شامل رنگ آن که : قهوه ای –زرد- سیاه – سبز- بی رنگ و……
و قوام مدفوع شامل : طبیعی (Normal ) –شل (Loose) -سفت (firm)- نرم(Soft) می باشد .
۱-۲-سپس از نمونه مـــــدفوع در ســـرم فیزیولوژی سوسپانسیون تهیه شده و زیر میکروسکوپ از نظر تروفوزوئیت
و  سلولهای RBC و WBCو Yeast و دیگر عناصر بررسی و گزارش میگردد.
۲- اقدامات وابسته: مواردی که قبل از انجام آزمایش باید بدانتوجه شود شامل موارد زیر است :
الف- بر چسب صحیح نمونه: که مفصلاً در S.O.P. آزمایش کامل ادرار بدان اشاره شد .
ب- مقدار نمونه : باید به اندازه کافی باشد تا بتوان با آن آزمایش انجام شود ( حداقل چند گرم )
ج-اگر هم زمان آزمایش های دیگر باید روی آن انجام شود بهتر است اول کشت مدفوع در اولویت باشد .
د- در مورد نمونه های خیلی شـــــل و خیلی سفت بایـــد به خوبی و به اندازه کــــافی برداشته شده و ضمنـــاً
سوسپانسیون یکنواخت از آنها تهیه گردد .
۲-۲-نکاتی که هنگام کار باید بدان توجه گردد:
الف- آزمایش پارازیت تست حتماً زیر هود انجام گیرد .
ب- نمونه های ارسالی خصوصاً اگر بررسی آمیبی مد نظر باشد و شل و آبـــکی باشد ظرف یکبـــــــار حد اکثر
نیم ساعت  آزمایش گردد .
ج- محل برداشت از نمونه طوری انتخاب شود که از جاهای مورد دار باشد مثل وجود خون یا چرکی  ویا ………..
۳ – هدف :هدف از ایـــن آزمایش : هدف بـــررسی آمیب ها و تـــرونوزوئیت ها و سلولهای RBCو WBCو Yeast و
دیگر موارد در مدفوع  میباشد که در سرم فیزیولوژی سالــــم وزنده  میمانند  ولی در لــوگل و فرمالین احتمالاً
فیکس شده و از بین میروند.
۴- کاربرد: این آزمایش برای بررسی وجود انگل های مختلف تک سلولی و پر سلولی دستگاه گوارش و نیز وجود RBC و WBC        وYeast و نیز غذای هضم نشده و ….. درمدفوع بکار میرود.
۵-صلاحیت و شایستگی :پرسنل شاغل در این آزمایش : رجوع شود به S.O.P.‌پا رازیت تست .
۶- نمونه : رجوع شود به S.O.P.‌پا رازیت تست .
۷- تجهیزات و مواد لازم : لامل ۲۲*۲۲ ، میکروسکوپ نوری ، آبسلانگ ، سرم فیزیولوژی .
۸- رعایت نکات ایمنی : رجوع شود به. S.O.P‌پا رازیت تست .
۹-مستندات: S. O. P.  آزمایش مدفوع – محلولهای لوگل و سرم فیزیولوژی که دارای بر چسب مشخصات محلول میباشد – دفتر گزارش آزمایش مدفوع – دفتر کنترل ماهیانه محلولها- درخواست کامپیوتری آزمایش مدفوع و جواب آنها که درکامپیوتر موجود است .

۱۰- کنترل کیفی : محلول های لوگل وسرم فیزیولوژی بصورت ماهیانه ( بعد از سانتریفوژ) رسوب آن بررسی میشود تا عاری از هرگونه ارگانیسم ومواد خارجی باشد . ضمناً لوگل به رنگ چای پر رنگ است درصورت کمرنگ شدن باید دورریخته شود.محلول سرم فیزیولوژی باید شفاف باشد.
۱۱- روش اجرایی :
ابتدا یک آبسلانگ برداشته آنرا میشکنیم و از قسمت شکسته شده از نمونه مدفوع (درزیر هود) برداشته کرده روی لام یک قطره سرم فیزیولوژی ریخته و یک سوسپانسیون یکنواخت ( که نه خیلی غلیظ باشد و نه خیلی رقیق ) از نمونه مدفوع  تهیه میکنیم . سپس با عدسی ۱۰* و۴۰* بررسی میکروسکوپی مینماییم. در بررسی ضمن اینکه روش Scaningیعنی بررسی زیگزاکی و بالاو پائین ، بهتر است کناره های لامل نیز بررسی گردد زیرا تخم های انگل بدلیل سنگینی آن بعد از گذاشتن لامل به کناره های لامل هدایت میشوند .عدسی ۱۰* برای گزارش تخم انگل های پر سلولی ودرشت و عدسی ۴۰* برای بررسی تک یاخته ها و RBCو WBCو Yeasteبکار میرود .
قابل توجه اینکه RBCو WBC‌بر حسب تعداد گزارش میگردد و Yeast‌بر حسب معار Many/ moderate/Few گزارش میشود . تخم های انگل اگر دیده شد اسم کامل آن گزارش شده و اگر دیده نشد بصورت Not seen‌گزارش میگردد.
ضمن اینکه در گزارش آنتـــامبـــاکلی و بلا ستــوسیستیس هومینیس ضمن گزارش انگل بهتر است مقدار آن بصورت
Many/ moderate/Few گزارش گردد.
۱۲- محدودیتها و عوامل مداخله گر :در تهیه سوسپانسیــــــون دقت شود که غلظت زیاد سوسپانسیون باعث هم پوشانی وروی هم قرار گرفتن عناصر مدفوع شده و غلظت کـــــم باعث رقیــق شدن نمونه شده و در هر دومــــورد باعث خطا در تشخیص انگل وسلولها می گردد.ضمناً آلودگی مدفوع با ادرار و مواد خارجی و….باعث تکرار آزمایش میشود

۱۳- تفسیر ( علل تکرار ) : رجوع شود به   S. O. P. ‌خون مخفی

۱۴- رفرانس :
۱- کتاب انگل شناسی پزشکی و روش های تشخیص در انگل شناسی  مؤلف :لین –س.گارسیا و دیوید .آ.بروکنر
ترجمه : دکتر محمد فلاح -۱۳۷۱- دانشگاه علوم پزشکی همدان
فصل ۲۴ صفحه ۴۰۸ الی ۴۱۲
فصل ۳۴ صفحه ۴۸۳ الی ۴۸۶
۲- کارگاه کنترل کیفیت درآزماشگاه انگل شناسی       ۱۲/۱۱/۱۳۸۸

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *