Thiosulfate citrate bile salts sucrose agar-TCBS

7

TCBS يك محيط انتخابي براي جداسازي V.cholerae از نمونه هاي مدفوع مي باشد.
كنترل كيفي:V.cholerae O1 بايد كلني هاي زرد با رشد خوب را نشان دهد.
E.coli بايد عدم رشد يا رشد ضعيف با كلني هاي شفاف داشته باشد.

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.