زمان مثبت شدن آزمایش هپاتیت

زمان مثبت شدن آزمایش هپاتیت،تفسیر نتایج آزمایش هپاتیت
1- تست HBs Ag: این تست 4-3 هفته پس از ورود ویروس HBV به بدن مثبت می شود.

2- تست HBe Ag: این تست 6-5 هفته پس از ورود ویروس HBV به بدن مثبت می شود.

3- تست (HBc Ab (IgM: این تست8-7 هفته پس از ورود ویروس HBV به بدن مثبت می شود.

4- تست (HBc Ab (Total: این تست 10 هفته پس از ورود ویروس HBV به بدن مثبت می شود و مادام العمر مثبت باقی می ماند.

5- تست HBe Ag: این تست 16 هفته پس از ورود ویروس HBV به بدن منفی می شود.

6- تست HBe Ab: این تست 17 هفته پس از ورود ویروس HBV به بدن مثبت می شود و مادام العمر مثبت باقی می ماند.

7- تست HBs Ag: این تست 24 هفته پس از ورود ویروس HBV به بدن منفی می شود.

8- تست HBs Ab: این تست 29-28 هفته پس از ورود ویروس HBV به بدن مثبت می شود و تقریبأ طی یک سال به پیک خودش می رسد و بعد از آن بتدریج سطح آن کاهش پیدا می کند.

9- تست (HBc Ab (IgM: این تست 33-32 هفته پس از ورود ویروس HBV به بدن منفی می شود.

فاصله بین منفی شدن تست HBs Ag و مثبت شدن HBs Ab را فاز پنجره و یا Window Phase می گویند که تنها تست های تشخیص هپاتیت B در این بیماران (HBc Ab (total) ، (HBc Ab (IgM و HBe Ab مثبت می باشد.

آمثبت