آزمایش توکسوپلاسما (روش انجام،تفسیر جواب،شرایط انجام)

تفسیر آزمایش توکسوپلاسما,آزمایش توکسوپلاسما igg igm,آزمایش rubella igg,آزمایش igg و igm,آزمایش toxoplasma چیست,آنتی بادی igg توکسوپلاسما,آزمایش cmv,آزمایش توکسوپلاسموز در بارداری
ﺗﻮﮐﺴﻮﭘﻼﺳﻤﺎ اﻧﮕﻠﯽ ﺑﺎ اﻧﺘﺸﺎر ﺟﻬﺎﻧﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ اوﻟﯿﻦ ﺑﺎر در ﯾﮏ ﺟﻮﻧﺪه آﻓﺮﯾﻘﺎﯾﯽ ﺑﻪ ﻧﺎم ﮐﺘﻨﻮداﮐﺘﯿﻠﻮس ﮔﻮﻧﺪی ﺗﻮﺻﯿﻒ ﺷﺪ و ﻧﺎم ﮔﻮﻧﻪ ﺧﻮد را از اﯾﻦ ﺟﻮﻧﺪه ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ .

ﻣﯿﺰﺑﺎن ﻧﻬﺎﯾﯽ اﯾﻦ اﻧﮕﻞ ﮔﺮﺑﻪ ﺧﺎﻧﮕﯽ و اﻧﻮاع ﺧﺎﺻﯽ از دﯾﮕﺮ اﻋﻀﺎی ﮔﺮﺑﻪ ﺳﺎﻧﺎن ﻫﺴﺘﻨﺪ . اﮐﺜﺮ ﻋﻔﻮﻧﺘﻬﺎی اﻧﺴﺎﻧﯽ ﺑﺎ ﺗﻮﮐﺴﻮﭘﻼﺳﻤﺎ در ﺑﺰرﮔﺴﺎﻻن ﺧﻮش ﺧﯿﻢ ﻣﯿﺒﺎﺷﻨﺪ و ﺑﻪ ﺧﻮدی ﺧﻮد ﺑﻬﺒﻮد ﻣﯽ ﯾﺎﺑﻨﺪ اﻣﺎ ﮐﯿﺴﺖ ﻫﺎی ﻧﺴﺠﯽ اﯾﺠﺎد ﺷﺪه ﺗﺎ ﺳﺎﻟﻬﺎ در ﺑﺪن ﺷﺨﺺ ﺑﺎﻗﯽ ﻣﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ .
ﺷﺪﯾﺪﺗﺮﯾﻦ ﻧﻮع ﺗﻮﮐﺴﻮﭘﻼﺳﻤﻮزﯾﺲ ، ﻧﻮع ﻣﺎدرزادی آن اﺳﺖ . در ﺻﻮرﺗﯿﮑﻪ ﻣﺎدر ﻗﺒﻼ” ﺑﻪ ﻋﻔﻮﻧﺖ ﻣﺒﺘﻼ ﻧﺸﺪه ﺑﺎﺷﺪ و در زﻣﺎن ﺣﺎﻣﻠﮕﯽ ﻋﻔﻮﻧﺖ را ﮐﺴﺐ ﮐﻨﺪ اﻧﮕﻞ در ﻓﺎز ﺣﺎد ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ از ﺟﻔﺖ ﻋﺒﻮر ﮐﺮده و ﻋﻮارض ﮔﻮﻧﺎﮔﻮﻧﯽ را ﺑﺎﻋﺚ ﮔﺮدد .

ﮐﺴﺐ ﻋﻔﻮﻧﺖ در ﺳﻪ ﻣﺎﻫﻪ اول ﺟﻨﯿﻨﯽ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺑﺎﻋﺚ ﺳﻘﻂ ﺟﻨﯿﻦ ﺷﻮد . اﻣﺎ در ﺳﻪ ﻣﺎﻫﻪ دوم ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﺗﻮﻟﺪ ﻧﻮزاد ﺑﺎ ﻧﻘﺎﯾﺼﯽ ﻧﻈﯿﺮ ﮐﻠﺴﯿﻔﯿﮑﺎﺳﯿﻮن ﻣﻐﺰ و ﺑﻪ ﻣﯿﺰان ﮐﻤﺘﺮ ﻫﯿﺪروﺳﻔﺎﻟﯽ و ﻣﯿﮑﺮوﺳﻔﺎﻟﯽ ﻣﯽ ﺷﻮد . اﺧﺘﻼﻻت ﺣﺮﮐﺘﯽ ﺑﺎ ﻣﻨﺸﺎء ﻋﺼﺒﯽ ﻧﯿﺰ ﺷﺎﯾﻊ اﺳﺖ . ﻋﻮارض ﻏﯿﺮ ﻗﺎﺑﻞ ﺑﺮﮔﺸﺖ ﺑﻮده و ﻧﻮزاداﻧﯽ ﮐﻪ زﻧﺪه ﻣﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺑﺎ ﻋﻼﺋﻢ ﻋﻘﺐ ﻣﺎﻧﺪﮔﯽ دﺳﺖ ﺑﻪ ﮔﺮﯾﺒﺎﻧﻨﺪ .

ﮐﺴﺐ ﻋﻔﻮﻧﺖ در ﺳﻪ ﻣﺎﻫﻪ آﺧﺮ ﻣﻌﻤﻮﻻ”ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﻋﻮارض ﭼﺸﻤﯽ ﺑﻌﺪی ﻧﻈﯿﺮ ﮐﻮرﯾﻮرﺗﯿﻨﯿﺖ ﻣﯽ ﺷﻮد . از اﯾﻦ رو ﺗﺸﺨﯿﺺ ﻋﻔﻮﻧﺖ در دوران ﺣﺎﻣﻠﮕﯽ ﺣﺎﯾﺰ اﻫﻤﯿﺖ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ . اﻣﺮوزه از روﺷﻬﺎی اﯾﻤﻮﻧﻮﻓﻠﻮرﺳﺎﻧﺲ و اﻻﯾﺰا ﺟﻬﺖ ﺗﺸﺨﯿﺺ آﻧﺘﯽ ﺑﺎدی از ﻧﻮع IgG و IgM ﺿﺪ ﺗﻮﮐﺴﻮﭘﻼﺳﻤﺎ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽ ﺷﻮد .

در ﻧﻮزادان ﺑﺪﻟﯿﻞ اﯾﻨﮑﻪ IgG از ﺟﻔﺖ ﻋﺒﻮر ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ، ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﭼﻨﺪﯾﻦ ﻣﺎه در ﮔﺮدش ﺧﻮن ﻧﻮزاد ﺑﺎﻗﯽ ﺑﻤﺎﻧﺪ ، وﻟﯽ ﭼﻮن آﻧﺘﯽ ﺑﺎدﯾﻬﺎی IgM ﻧﻤﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ از ﺟﻔﺖ ﻋﺒﻮر ﮐﻨﻨﺪ ﯾﺎﻓﺘﻦ آن ﺑﻪ ﻫﻨﮕﺎم ﺗﻮﻟﺪ ﯾﺎ ﭼﻨﺪ ﻣﺎﻫﮕﯽ اﻣﮑﺎن ﺗﻮﮐﺴﻮﭘﻼﺳﻤﻮزﯾﺲ ﻣﺎدرزادی را ﻣﻄﺮح ﻣﯽ ﮐﻨﺪ .

ﺑﺮای ﺗﺸﺨﯿﺺ دﻗﯿﻖ و درﺳﺖ ﻋﻔﻮﻧﺖ ﺑﺎ ﺗﻮﮐﺴﻮﭘﻼﺳﻤﺎ اﻓﺰاﯾﺶ ﻋﯿﺎر آﻧﺘﯽ ﺑﺎدی IgG در دو ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺳﺮﻣﯽ ﮐﻪ ﺣﺪاﻗﻞ ﺑﻪ ﻓﺎﺻﻠﻪ ۱۰روز ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ

با ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ IgM اﺧﺘﺼﺎﺻﯽ ﺿﺪ ﺗﻮﮐﺴﻮﭘﻼﺳﻤﺎ در ﯾﮏ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻣﻨﻔﺮد ﻻزم اﺳﺖ . ﮐﯿﺖ ﺣﺎﺿﺮ ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﺳﻨﺠﺶ آﻧﺘﯽ ﺑﺎدی IgM ﺿﺪ ﺗﻮﮐﺴﻮﭘﻼﺳﻤﺎ را ﺑﺎ ﺣﺴﺎﺳﯿﺖ و اﺧﺘﺼﺎﺻﯿﺖ ﺑﺎﻻ دارا ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ .

اﺳﺎس آزﻣﺎﯾﺶ توکسوپلاسما

در کیتهایی که  ﺑﻪ روش Antibody capture ﻃﺮاﺣﯽ ﺷﺪه اﺳﺖ ،
ﭼﺎﻫﮏ ﻫﺎی ﭘﻠﯿﺖ ﺑﺎ Anti- human IgM antibody ﭘﻮﺷﺎﻧﺪه ﺷﺪه اﻧﺪ .
در ﻫﻨﮕﺎم آزﻣﺎﯾﺶ ، ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎی رﻗﯿﻖ ﺷﺪه داﺧﻞ ﭼﺎﻫﮑﻬﺎ رﯾﺨﺘﻪ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ .

ﺗﻤﺎﻣﯽ IgM ﻫﺎی ﻣﻮﺟﻮد در ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺳﺮم (از ﺟﻤﻠﻪ IgM ﻫﺎی ﺿﺪ ﺗﻮﮐﺴﻮﭘﻼﺳﻤﺎ) ﺑﻪ آﻧﺘﯽ ﺑﺎدﯾﻬﺎی ﮐﻒ ﭼﺎﻫﮏ ﻣﺘﺼﻞ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ . ﭘﺲ از ﺷﺴﺘﺸﻮی اوﻟﯿﻪ ، آﻧﺘﯽ ﺑﺎدﯾﻬﺎی ﺑﺎﻧﺪ ﻧﺸﺪه ﺟﺪا ﺷﺪه و در ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺑﻌﺪ ﮐﻨﮋوﮔﻪ ﮐﯿﺖ ﮐﻪ ﺷﺎﻣﻞ آﻧﺘﯽ ژن ﺗﻮﮐﺴﻮﭘﻼﺳﻤﺎ ﮐﻨﮋوﮔﻪ ﺷﺪه ﺑﺎ HRP ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ اﺿﺎﻓﻪ ﻣﯽ ﮔﺮدد ﮐﻪ آﻧﺘﯽ ژن ﻓﻮق ﺑﻪ IgM اﺧﺘﺼﺎﺻﯽ ﺗﻮﮐﺴﻮﭘﻼﺳﻤﺎ ﻣﺘﺼﻞ ﺷﺪه و اﯾﺠﺎد ﮐﻤﭙﻠﮑﺲ ﻣﯽ ﻧﻤﺎﯾﺪ .
ﭘﺲ از ﺷﺴﺘﺸﻮ ، ﻣﺤﻠﻮل رﻧﮕﺰا داﺧﻞ ﭼﺎﻫﮑﻬﺎ رﯾﺨﺘﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﻪ ﺷﺪت رﻧﮓ آﺑﯽ ، ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ ﮐﻤﭙﻠﮑﺲ اﯾﻤﻨﯽ ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺷﺪه در ﭼﺎﻫﮑﻬﺎ اﺳﺖ . اﻓﺰودن ﻣﺤﻠﻮل ﻣﺘﻮﻗﻒ ﮐﻨﻨﺪه ، رﻧﮓ آﺑﯽ را ﺑﻪ زرد ﺗﺒﺪﯾﻞ ﻣﯽ ﻧﻤﺎﯾﺪ ﮐﻪ ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﺟﺬب ﻧﻮری را در ﻃﻮل ﻣﻮج ۴۵۰ ﻧﺎﻧﻮﻣﺘﺮ دارد .

تعداد ﭼﺎﻫﮑﻬﺎی ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ را اﻧﺘﺨﺎب ﮐﺮده و ﺳﺎﯾﺮ ﭼﺎﻫﮑﻬﺎ را ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه ﻧﻤﮕﯿﺮ درون ﮐﯿﺴﻪ ﻣﺨﺼﻮص ﻧﮕﻬﺪاری ﭘﻠﯿﺖ ﻗﺮار داده و درب آن را ﺑﺒﻨﺪﯾﺪ .
ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎ را ﺑﺎ ﮐﻤﮏ ﻣﺤﻠﻮل رﻗﯿﻖ ﮐﻨﻨﺪه ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﻪ ﻧﺴﺒﺖ ۱ ﺑﻪ ۱۰۱ رﻗﯿﻖ کنید.
۱۰ ﻣﯿﮑﺮوﻟﯿﺘﺮ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺎ ۱ ﻣﯿﻠﯽ ﻟﯿﺘﺮ ﻣﺤﻠﻮل رﻗﯿﻖ ﮐﻨﻨﺪه ﻧﻤﻮﻧﻪ
ﺗﻮﺟﻪ : ﮐﻨﺘﺮﻟﻬﺎی ﮐﯿﺖ آﻣﺎده ﻣﺼﺮف ﺑﻮده و ﻧﯿﺎزی ﺑﻪ رﻗﯿﻖ ﺳﺎزی ﻧﺪارﻧﺪ .

۱۰۰  ﻣﯿﮑﺮوﻟﯿﺘﺮ ازﮐﻨﺘﺮل ﻫﺎ و ۱۰۰ ﻣﯿﮑﺮوﻟﯿﺘﺮ از ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎی رﻗﯿﻖ ﺷﺪه را ﻃﺒﻖ دﺳﺘﻮر زﯾﺮ در ﭼﺎﻫﮏ ﻫﺎ ﺑﺮﯾﺰﯾﺪ :

ﺳﻪ ﭼﺎﻫﮏ اول را ﺑﺮای ﺑﻼﻧﮏ ، ﮐﻨﺘﺮل ﻣﺜﺒﺖ و ﮐﻨﺘﺮل ﻣﻨﻔﯽ در ﻧﻈﺮ ﺑﮕﯿﺮﯾﺪ .
ﺳﺮم ﮐﻨﺘﺮل Cut off را ﺑﺼﻮرت دوﭘﻠﯿﮑﯿﺖ در دو ﭼﺎﻫﮏ ﺑﻌﺪی رﯾﺨﺘﻪ و ﺳﺎﯾﺮ ﭼﺎﻫﮏ ﻫﺎ را ﺑﺮای ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﯿﺪ .
نحوه ریختن محلولها درون چاهک ها:
شروع از ستون عمودی  شماره ۱ و افقی A به سمت G میکروپلیت و به در دنباله ی هم…

ﭘﺲ از ﭘﻮﺷﺎﻧﺪن ﭼﺎﻫﮑﻬﺎ ﺗﻮﺳﻂ ﺑﺮﭼﺴﺐ ﻣﺨﺼﻮص ﭘﻠﯿﺖ ، ﭼﺎﻫﮑﻬﺎ را ﺑﺮای ﻣﺪت ۳۰ دﻗﯿﻘﻪ در اﻧﮑﻮﺑﺎﺗﻮر و ﯾﺎ ﺑﻦ ﻣﺎری ۳۷ درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﯽ ﮔﺮاد اﻧﮑﻮﺑﻪ ﮐﻨﯿﺪ .

ﻣﺤﺘﻮﯾﺎت ﭼﺎﻫﮑﻬﺎ را ﺧﺎﻟﯽ ﮐﺮده و ﭼﺎﻫﮑﻬﺎ را ۵ ﺑﺎر ﺑﺎ ﻣﺤﻠﻮل ﺷﺴﺘﺸﻮی آﻣﺎده ﻣﺼﺮف ﺑﺸﻮﯾﯿﺪ . ﺑﺮای ﺷﺴﺘﺸﻮ ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ دﺳﺘﮕﺎه واﺷﺮ اﺗﻮﻣﺎﺗﯿﮏ در دﺳﺘﺮس ﻧﺒﺎﺷﺪ ﻣﯽ ﺗﻮان از ﺳﻤﭙﻠﺮ ۸ ﮐﺎﻧﺎﻟﻪ اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻤﻮد وﻟﯽ ﺑﺎﯾﺪ ﻣﻮاﻇﺐ ﺑﻮد ﮐﻪ ﻣﺤﻠﻮل ﺷﺴﺘﺸﻮ از ﯾﮏ ﭼﺎﻫﮏ ﺑﻪ ﭼﺎﻫﮏ دﯾﮕﺮ وارد ﻧﺸﻮد زﯾﺮا ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﻣﻮﺟﺐ اﯾﺠﺎد ﺧﻄﺎ در ﻧﺘﯿﺠﻪ آزﻣﺎﯾﺶ
ﮔﺮدد .
در ﻫﺮ دﻓﻌﻪ ﺷﺴﺘﺸﻮ ﺣﺪود ۳۰۰ ﻣﯿﮑﺮوﻟﯿﺘﺮ ﻣﺤﻠﻮل ﺷﺴﺘﺸﻮ در ﻫﺮ ﭼﺎﻫﮏ رﯾﺨﺘﻪ و ﺳﭙﺲ ﭼﺎﻫﮏ ﻫﺎ را ﺑﺎ واروﻧﻪ ﮐﺮدن و ﺗﮑﺎﻧﺪن ﺧﺎﻟﯽ ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ و در اﻧﺘﻬﺎی ﻋﻤﻠﯿﺎت ﺷﺴﺘﺸﻮ ، ﭼﺎﻫﮑﻬﺎ را در ﺣﺎﻟﺖ واروﻧﻪ ﺑﺎ ﺿﺮﺑﺎت ﻣﻼﯾﻢ ﺑﺮ روی ﯾﮏ ﭘﺎرﭼﻪ ﯾﺎ ﮐﺎﻏﺬ ﻧﻤﮕﯿﺮ ﺑﮑﻮﺑﯿﺪ ﺗﺎ ﻗﻄﺮات اﺿﺎﻓﯽ ﺧﺎرج ﺷﻮﻧﺪ .

۱۰۰ ﻣﯿﮑﺮوﻟﯿﺘﺮ از آﻧﺰﯾﻢ ﮐﻨﮋوﮔﻪ آﻣﺎده ﻣﺼﺮف را داﺧﻞ ﻫﻤﻪ ﭼﺎﻫﮑﻬﺎ ﺑﻪ اﺳﺘﺜﻨﺎی ﭼﺎﻫﮏ ﺑﻼﻧﮏ ﺑﺮﯾﺰﯾﺪ .

آﻣﺎده ﺳﺎزی ﻣﺤﻠﻮل ﮐﻨﮋوﮔﻪ :
ﺑﺮای ﺗﻬﯿﻪ ﻣﻘﺪار ﮐﻨﮋوﮔﻪ ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز ، ﮐﻨﮋوﮔﻪ ﻏﻠﯿﻆ را ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺤﻠﻮل رﻗﯿﻖ ﮐﻨﻨﺪه ﮐﻨﮋوﮔﻪ ﺑﻪ ﻧﺴﺒﺖ ۱ ﺑﻪ ۲۰ رﻗﯿﻖ ﮐﻨﯿﺪ . ﺑﻄﻮر ﻣﺜﺎل ﺑﺮای ﺗﻬﯿﻪ ۱ﻣﯿﻠﯽ ﻟﯿﺘﺮ ﻣﺤﻠﻮل ﮐﻨﮋوﮔﻪ آﻣﺎده ﻣﺼﺮف ، ۵۰ ﻣﯿﮑﺮوﻟﯿﺘﺮ از آﻧﺰﯾﻢ ﮐﻨﮋوﮔﻪ ﻏﻠﯿﻆ را ﺑﺎ ۹۵۰ ﻣﯿﮑﺮوﻟﯿﺘﺮ ﻣﺤﻠﻮل رﻗﯿﻖ ﮐﻨﻨﺪه ﮐﻨﮋوﮔﻪ ﺑﻪ ﺧﻮﺑﯽ ﻣﺨﻠﻮط ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ .
ﭘﺲ از ﭘﻮﺷﺎﻧﺪن ﭼﺎﻫﮑﻬﺎ ﺗﻮﺳﻂ ﺑﺮﭼﺴﺐ ﻣﺨﺼﻮص ﭘﻠﯿﺖ ، ﭼﺎﻫﮑﻬﺎ را ﺑﻪ ﻣﺪت ۳۰ دﻗﯿﻘﻪ در اﻧﮑﻮﺑﺎﺗﻮر و ﯾﺎ ﺑﻦ ﻣﺎری ۳۷ درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﯽ ﮔﺮاد اﻧﮑﻮﺑﻪ ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ .
ﻣﺤﺘﻮﯾﺎت ﭼﺎﻫﮑﻬﺎ را ﺧﺎﻟﯽ ﮐﺮده و ﭼﺎﻫﮑﻬﺎ را ۵ ﺑﺎر ﺑﺎ ﻣﺤﻠﻮل ﺷﺴﺘﺸﻮی آﻣﺎده ﻣﺼﺮف ﺑﺸﻮﯾﯿﺪ
۱۰۰ ﻣﯿﮑﺮوﻟﯿﺘﺮ ﻣﺤﻠﻮل رﻧﮕﺰا (Chromogen-Substrate) ﺑﻪ ﻫﻤﻪ ﭼﺎﻫﮑﻬﺎ ازﺟﻤﻠﻪ ﭼﺎﻫﮏ ﺑﻼﻧﮏ اﺿﺎﻓﻪ ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ .
ﭼﺎﻫﮑﻬﺎ را ﺑﻪ ﻣﺪت ۱۵ دﻗﯿﻘﻪ در درﺟﻪ ﺣﺮارت اﺗﺎق و در ﺗﺎرﯾﮑﯽ اﻧﮑﻮﺑﻪ ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ .

ﺑﺎ اﺿﺎﻓﻪ ﮐﺮدن ۱۰۰ ﻣﯿﮑﺮوﻟﯿﺘﺮ ﻣﺤﻠﻮل ﻣﺘﻮﻗﻒ ﮐﻨﻨﺪه (Stop Solution) ﺑﻪ ﻫﺮ ﭼﺎﻫﮏ اداﻣﻪ واﮐﻨﺸﻬﺎی آﻧﺰﯾﻤﯽ را ﻣﺘﻮﻗﻒ ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ . ﺑﺮای ﺳﻨﺠﺶ ﺟﺬب ﻧﻮری ﻫﺮ ﭼﺎﻫﮏ از دﺳﺘﮕﺎه اﻻﯾﺰارﯾﺪر ﺑﺎ ﻓﯿﻠﺘﺮ ۴۵۰ nm اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻤﻮده و ﺟﺬب ﻧﻮری ﭼﺎﻫﮑﻬﺎ را ﻗﺮاﺋﺖ ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ . ﺗﻮﺻﯿﻪ ﻣﯿﺸﻮد از ﻓﯿﻠﺘﺮ ۶۳۰nm ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻓﯿﻠﺘﺮ رﻓﺮاﻧﺲ اﺳﺘﻔﺎده ﮔﺮدد .

نحوه انجام آزمایش توکسوپلاسما به روش الایزا

ارزﺷﯿﺎﺑﯽ آزﻣﺎﯾﺶ :
اﯾﻦ آزﻣﺎﯾﺶ ﺑﺎ داﺷﺘﻦ ﺷﺮاﯾﻂ زﯾﺮ ارزﺷﻤﻨﺪ و ﻗﺎﺑﻞ ﮔﺰارش ﺗﻠﻘﯽ ﻣﯽ ﮔﺮدد :
ﺟﺬب ﻧﻮری ﮐﻤﺘﺮ از ۰/۱ ﺑﺮای ﺑﻼﻧﮏ ، در ﺻﻮرت ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﻮدن ﺟﺬب ﻧﻮری ﺑﻼﻧﮏ اﺣﺘﻤﺎﻻ ﻣﺤﻠﻮل رﻧﮕﺰا آﻟﻮده ﺷﺪه اﺳﺖ .

ﺟﺬب ﻧﻮری ﮐﻤﺘﺮ از ۰/۱۵ ﺑﺮای ﮐﻨﺘﺮل ﻣﻨﻔﯽ ، در ﺻﻮرت ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﻮدن اﯾﻦ ﺟﺬب ﻧﻮری اﺣﺘﻤﺎﻻ ﺷﺴﺘﺸﻮ ﺑﻪ ﻃﻮر ﺻﺤﯿﺢ ﺻﻮرت ﻧﮕﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ ، آزﻣﺎﯾﺶ را دوﺑﺎره اﻧﺠﺎم داده و در ﻣﺮاﺣﻞ ﺷﺴﺘﺸﻮ دﻗﺖ ﮐﻨﯿﺪ .
ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﺟﺬب ﻧﻮری ﺑﯿﺸﺘﺮ از ۰/۱۵ ﺑﺮای ﺳﺮم ﮐﻨﺘﺮل . Cut-off
ﺟﺬب ﻧﻮری ﺑﯿﺸﺘﺮ از ۰/۶ ﺑﺮای ﮐﻨﺘﺮل ﻣﺜﺒﺖ .

ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻧﺘﺎﯾﺞ :
از ﻫﺮ دﺳﺘﮕﺎه اﻻﯾﺰارﯾﺪر ﺑﺎ ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﺳﻨﺠﺶ ﺟﺬب ﻧﻮری در ﻃﻮل ﻣﻮج ۴۵۰ nm ﻣﯽ ﺗﻮان اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻤﻮد .
ﺟﺬب ﻧﻮری ﮐﻨﺘﺮﻟﻬﺎ و ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎ را ﺑﻪ ﮐﻤﮏ دﺳﺘﮕﺎه اﻻﯾﺰارﯾﺪر در ﻃﻮل ﻣﻮج ۴۵۰nm و در ﺻﻮرت اﻣﮑﺎن در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻓﯿﻠﺘﺮ رﻓﺮاﻧﺲ ۶۳۰nm ﺑﺨﻮاﻧﯿﺪ .

ﺟﺬب ﻧﻮری ﺑﻼﻧﮏ را از ﮐﻨﺘﺮﻟﻬﺎ و ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎ ﮐﻢ ﮐﻨﯿﺪ .
ﺟﻬﺖ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻣﻘﺪار Cut-off ، ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﺟﺬب ﻧﻮری ﺳﺮم ﮐﻨﺘﺮل Cut-off را ﺑﺪﺳﺖ آورﯾﺪ :
Cut-off value = Mean OD of Cut-off control

ﺑﺮای ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺟﻮاﺑﻬﺎی ﻣﺜﺒﺖ و ﻣﻨﻔﯽ ، ﻣﻘﺪار اﯾﻨﺪﮐﺲ را از ﺗﻘﺴﯿﻢ ﺟﺬب ﻧﻮری ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮ ﻣﻘﺪار Cut-off ﺑﺪﺳﺖ آورﯾﺪ :
Cut-off Index (COI) = OD of sample/Cut-off value

ﺑﺮ اﺳﺎس اﯾﻦ ﻓﺮﻣﻮل ﻣﻘﺎدﯾﺮ ﺑﺎﻻﺗﺮ از ۱/۱ ﻣﺜﺒﺖ و ﭘﺎﯾﯿﻦ ﺗﺮ از ۰/۹ ﻣﻨﻔﯽ ﻗﻠﻤﺪاد ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ . ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻣﻘﺪار اﯾﻨﺪﮐﺲ آﻧﻬﺎ ﺑﯿﻦ ۰/۹ -۱/۱ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﻣﺸﮑﻮک ﺑﻮده و ﺑﺎﯾﺪ ﭘﺲ از ﻣﺪﺗﯽ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺳﺮم ﯾﺎ ﭘﻼﺳﻤﺎی ﺗﺎزه ﻣﺠﺪدا” آزﻣﺎﯾﺶ ﺷﻮﻧﺪ .

بررﺳﯽ ﻧﺘﺎﯾﺞ توکسوپلاسما
ﺟﻮاب ﻣﻨﻔﯽ ﻧﺸﺎن دﻫﻨﺪه ﻋﺪم وﺟﻮد آﻧﺘﯽ ﺑﺎدی IgM ﻋﻠﯿﻪ ﺗﻮﮐﺴﻮﭘﻼﺳﻤﺎ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ .
ﺟﻮاﺑﻬﺎی ﻣﺜﺒﺖ ﺑﺎﯾﺪ ﻣﺠﺪدا ﺗﮑﺮار ﺷﻮﻧﺪ . ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎی ﻣﺜﺒﺘﯽ ﮐﻪ در ﺗﮑﺮار ﻣﺠﺪد ﻣﻨﻔﯽ ﻣﯿﺸﻮﻧﺪ ، ﺑﺎﯾﺪ ﻣﻨﻔﯽ ﮔﺰارش ﮔﺮدﻧﺪ. ﻣﺜﺒﺖ ﺷﺪن آزﻣﺎﯾﺶ در ﻣﺮﺗﺒﻪ اول ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﺧﻄﺎی ﮐﺎری درﻣﺮاﺣﻞ ﺷﺴﺘﺸﻮ و ﯾﺎ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداری ﺑﺎﺷﺪ .