بیماریهای قلب و یوگا

یوگا از تمرین های قدیمی ومرسوم هندی است که گفته می شد فقط افرادی می توانند آن را انجام دهند که بدنی متناسب وانعطاف پذیر داشته باشند، امّا اکنون این رسم درآمریکا به عنوان فعالیتی شبیه جاگینگ Jogging وورزش های هوازی جای خود را باز کرده است.
محبوبیت نویافته ی یوگا، موهبتی است برای افرادی که دچار فشارخون بالا، نارسایی قلب وسایر اشکال بیماری قلب وعروق هستند. نتایج پژوهش های اندک ولی امید وار کننده انجام شده درزمینه یوگا حاکی از آن است که تلفیق کشش، فعالیت ملایم، تنفس ودل آگاهی دریوگا دارای فواید اختصاصی برای افرادی است که به بیماری قلب وعروق مبتلا هستند.

یوگا و قلب
کلمه یوگا yoga از اصطلاح سانسکریت آن به معنای وحدت ریشه می گیرد. هدف از انجام یوگا، پیوند دادن جسم، ذهن وچالش های روزمره زندگی دریک تجربه وحدت یافته به جای حفظ جداگانه آنها است. یوگا انواع مختلفی دارد مثل هاتا یوگا hathayoga که به صورت حرکاتی ملایم وآرام انجام می شود وآشتا نگایوگا ashtangayoga که به صورت حرکات قدرتی فعال انجام می شود.

ما دراین مقاله به هاتایوگا پرداخته ایم زیرا به عنوان نقطه آغاز روشی مفید است.

روش هاتایوگا برای متعادل ساختن ذهن وجسم شامل 3رشته به هم پیوسته است:

– وضعیت های جسمی موسوم به آسانا asana

– تنفس کنترل شده

– آرام کردن ذهن از طریق بسط(تن آرامی relaxation ) ومراقبه یا مدی تیشن meditation

امّا، چگونه انجام این حرکات سبب بهبود سلامت قلب وعروق می شود؟

استفاده از وضعیت های مختلف در زمان یک جلسه یوگا به ملایمت سبب تمرین ونرمش ماهیچه ها می شود. هرکاری که برای ماهیچه ها موثر باشد برای قلب ورگ های خونی خوب است.

انجام فعالیت به ماهیچه ها کمک می کند تا نسبت به انسولین حساس ترشوند واین امر درکنترل قند خون موثر است.

انجام تمرین های تنفس عمیق به کند شدن سرعت تنفس کمک می کند. نفس کشیدن کمتر وعمیق تر درهر دقیقه به طور موقت فشارخون راپائین می آورد ودستگاه عصبی سمپاتیک را آرام می کند. این دستگاه مسوول تولید هورمون های استرس است.

انجام تمرین های وضعیتی یوگا وتنفس عمیق سبب ایجاد نوعی مراقبه جسمی شده وبه تمرکز وپاکسازی ذهن کمک می کند.

ثابت شده است که هم مراقبه وهم دل آگاهی mindfulness یوگا به افراد دچار بیماری قلب وعروق کمک می کند.

منافع احتمالی

پژوهش درزمینه ارتباط میان یوگا وبیماری قلب وعروق هنوز درمراحل ابتدایی است ودرواقع دوره شیرخوارگی علمی خود را طی می کند.

طی انجام ده ها بررسی، منافع احتمالی یوگا دربیماران مبتلا به بیماری قلب مورد بررسی قرار گرفته است ولی این کارآزمایی ها دربسیاری موارد کوچک بوده ویا فاقد دقت علمی لازم برای مشخص شدن علت ومعلول است. امّا همین مقدار تحقیق انجام شده حاکی ازآن است که استفاده از یوگا:

* سبب کاهش فشارخون بالا می شود.

* نشانه های نارسایی قلب را بهبود می بخشد.

* تپش قلب را آرام می کند.

* باز توانی قلب را تقویت می نماید.

* ازشدت عوامل خطر ساز قلب وعروق مانند تراز کلسترل، قندخون، وهورمون های استرس می کاهد.

* تعادل را بهبود می بخشد، ازدفعات سقوط می کاهد، التهاب مفاصل را آرام می کند ونفس کشیدن بیماران مبتلا به بیماری مزمن انسدادی ریه را بهبود می دهد.

چند کارآزمایی بالینی غیرانتخابی وشاهد داردرحال انجام است که روشن شدن نتایج آن نشان خواهد داد یوگا دربیماران قلب وعروق چه تاثیری دارد وچه تاثیری ندارد.

امّا حتی اگر نتایج این کارآزمایی ها نشانه تاثیر بی چون وچرای یوگا باشد باید به خاطر داشت که انجام یوگا سبب حفاظت وعلاج بیماری نمی شود بلکه روشی سودمند برای کنارآمدن با بیماری قلب وعروق است.

یوگا را امتحان کنید
آغازانجام تمرین یوگا خود چالشی بزرگ درزندگی است. یوگا را ازصمیم دل شروع کنید.

اگر پیش از30سالگی موهای تان سفید شده است، حتماً درکلاس های یوگا نامنویسی کنید.

بیماران قلبی غالباً دچار مشکلات بهداشتی دیگر مثل التهاب مفاصل وپوکی استخوان هم هستند که سبب محدود شدن انعطاف پذیری می شود.

مربی خوب یوگا بردانش آموزان خود محیطی امن فراهم می آورد و به ایشان کمک می کند وضعیت های یوگا را براساس توان ومحدویت های خود انجام دهند.

نظرات بسته شده است.