لیست گیاهان ضد اسپاسم و شل کننده عضلات

داروی گیاهی شل کننده عضلات,شل کننده عضلات پا,ضد اسپاسم یعنی چه,قرص شل کننده عضلات کمر,پماد شل کننده عضلات گردن,ژل شل کننده عضلات,داروی شل کننده عضلات واژن
گیاهان آنتی اسپاسمودیک از اسپاسم یا کرامپ عضلات جلوگیری می کنند یا آن را تسکین می دهند. به این ترتیب، مصرف این گیاهان ، تنش عضلانی بدن را نیز کاهش می دهد زیرا بسیاری از گیاهان آنتی اسپاسمودیک مسکن عصبی نیز هستند و گاهی سبب تسکین تنش های روانشناختی هم می شوند. اصطلاح آنتی اسپاسمودیک مترادف اسپاسمولیتیک است.

طرز تاثیر گیاهان آنتی اسپاسمودیک

بعضی گیاهان آنتی اسپاسمودیک از طریق کاهش اسپاسم عضلات در سراسر بدن تاثیر می کنند و سایرین به صورت اختصاصی روی بعضی اندام ها یا دستگاه ها مؤثرند. گیاهان آنتی اسپاسمودیک سبب آرامش دستگاه عصبی خودکار می شوند ولی الزاماً ممکن است بر دستگاه عصبی مرکزی تاثیر نداشته باشند. به این علت، این گیاهان شل شدن جسمانی ماهیچه هارا سبب می شوند بدون آنکه الزاماً دارای اثر تسکین دهنده باشند. در صورت لزوم استفاده از این گیاهان برای بیماری مجرای روده، مثل درمان قولنج، معمولا استفاده از گیاهان کارمیناتیو برای تاثیر به عنوان آنتی اسپاسمودیک کافی است.

گیاهان خلط آور شل کننده (آرام کننده) relaxing expectorant دارای اثر آنتی اسپاسمودیک موضعی در دستگاه تنفس می باشند ولی ممکن است تاثیر وسیع تری بر بدن داشته باشند.

گیاهان آنتی اسپاسمودیک عمومی

شوید (Anethum graveolens (dill

حشیشة الملائک (آنژلیکا) (Angelica archangelica (angelica

کرفس (تخم) (Apium graveolens (celery seed

برنجاسف (Artemisia vulgaris (mugwort

زیره (Carum carvi (caraway

کوهوش سیاه (قاتل البق) (Cimicifuga racemosa (black cohosh

هویج وحشی ( Daucus carota (wild carrot

یام وحشی (تمیس کرک دار) ( Dioscorea villosa (wild yam

دروزرا برگ گرد (Drosera rotundifolia (sundew

قاقله صغار (هل) (Elettaria cardamomum (cardamom

کوکنار کالیفرنیا (Eschscholzia californica (California poppy

رازیانه (Foeniculum vulgare (fennel

شیرین بیان (Glycyrrhiza glabra (licorice

رازک (Humulus lupulus (hops

علف چای (Hypericum perforatum (St.John’s wort

زوفا (Hyssopus officinalis (hyssop

کاهوی وحشی (Lactuca virosa (wild lettuce

گونه های اسطوقدوس (Lavandula spp.(lavender

دم شیراسبی (فراسیون القلب) (Leonurus cardiac (motherwort

لوبلااینفلاتا (Lobelia inflata (lobelia

گونه های فراسیون (Lycopus spp.(bugleweed

بابونه (Matricaria recutita (chamomile

بادرنجبویه (Melissa officinalis (lemon balm

نعناع فلفلی (Mentha piperita (peppermint

پونه (M.pulegium (pennyroyal

قطرم (Nepeta cataria (catnip

گل ساعتی وحشی (Passiflora incarnata (passion flower

جعفری (Petroselinum crispum (parsley

رازیانه رومی (pimpinella anisum (aniseed

کاواکاوا (Piper methysticum (kava kava

علف سگ جامائیکا (Piscidia erythrina (Jamaica dogwood

پرونوس سروتینا (پوست تنه) (Prunus serotina (wild cherry bark

رزماری (Rosmarinus officinalis (rosmary

مریم گلی قرمز (salvia officinalis var.rubra (red sage

آقطی سیاه (Sambucus nigra (elder

قاشقک (Scutellaria lateriflora (skullcap

کلم اسکانک (بدبو) (Symplocarpus foetidus (skunk cabbage

اقحوان (Tanacetum parthenium (feverfew

آویشن (Thymus vulgaris (thyme

زیرفون برگ پهن (Tilia platyphyllos (linden

شبدر قرمز (Trifolium pratense (red colver

شنبلیله (Trigonella foenum-graecum (fenugreek

دامیانا (Turnera diffusa (damiana

پای خر (Tussilago farfara (coltsfoot

سنبل الطیب (Valeriana officinalis (valerian

گل ماهور (Verbascum thapus (mullein

شاه پسند وحشی (Verbena officinalis (vervain

بداغ جنگلی (Viburnum opulus (cramp bark

بلسان الماء (Viburnum prunifolium (black haw

زنجبیل (Zingiber officinale (ginger

گرایش نسبت به دستگاه های بدن

قلب و عروق. دم شیر قلبی، بداغ جنگلی، کوهوش سیاه، بادرنجبویه، گونه های اسطوقدوس و سنبل الطیب در این مورد از اهمیت برخوردارند.

دستگاه تنفس. تعدادی از گیاهان آنتی اسپاسمودیک در دستگاه تنفس سودمند هستند از جمله کاهوی وحشی، پرونوس سرو تینا، لوبلیا اینفلاتا، گریندلیا کامپوروم، فرفیون قرصی و رازیانه رومی.

دستگاه گوارش. تمامی گیاهان کارمیناتیو به عنوان آنتی اسپاسمودیک در روده مؤثرند و گیاهان هپاتیک نیز دارای تاثیر آنتی اسپاسمودیک بر بیماری های کیسه صفرا می باشند. گیاهان اختصاصی در این مورد عبارتند از بابونه، بداغ جنگلی، بلسان الماء، سنبل الطیب، رازک، نعناع فلفلی، مریم گلی، آویشن، شوید، رازیانه، یام وحشی.

دستگاه ادرار. در این مورد می توانید به بداغ جنگلی، بلسان الماء و هویج وحشی بیندیشید.

دستگاه تولید مثل. در این مورد بداغ جنگلی و بلسان الماء به جای خود مناسب هستند. آنتی اسپاسمودیک های عصبی مانند سنبل الطیب و قاشقک نیز سودمند می باشند.

عضلات و استخوان بندی. گیاهان شل کننده اولیه عضله عبارتند از کاواکاوا، بداغ جنگلی، بلسان الماء، سنبل الطیب و قاشقک و با مصرف خارجی لوبلیا اینفلاتا سودمند است.

دستگاه عصبی. برای اطلاعات بیشتر به بخش گیاهان مسکن عصبی رجوع فرمائید.

پوست. گیاهان آنتی اسپاسمودیک به طور مستقیم مناسب استفاده در پوست نیستند.

گیاهان آنتی اسپاسمودیک و آثار ثانوی آنها

اثر ثانوی

گیاهان

اصلاح کننده

کوهوش سیاه، شبدر قرمز

ضد درد

کوهوش سیاه، یام وحشی،کوکنار کالیفرنیا، علف چای، کاهوی وحشی، نعناع فلفلی، گل ساعتی قرمز، علف سگ جامائیکا، سنبل الطیب

ضد نزله

زوفا، گونه های اسطوقدوس، بابونه، نعناع فلفلی، قطرم، مریم گلی، آقطی سیاه، آویشن، زیرفون برگ پهن، شنبلیله، پای خر، گل ماهور، زنجبیل

ضد التهاب

آنژلیک، کرفس، یام وحشی، شیرین بیان، علف چای، زوفا، گونه های اسطوقدوس، بابونه، بادرنجبویه، نعناع فلفلی، مریم گلی، آقطی سیاه، زیرفون برگ پهن، پای خر

ضد میکربی

زیره، دروزرا گرد برگ، رازک، علف چای، گونه های اسطوقدوس، بابونه، نعناع فلفلی، رازیانه رومی، کاواکاوا، رزماری، آویشن

قابض

لبلاب الارض، رازک، علف چای، گونه های فراسیون، پرونوس سروتینا، مریم گلی، رزماری، زیرفون برگ پهن، بداغ جنگلی، بلسان الماء

تلخ

برنجاسف، رازک، بابونه

کارمیناتیو

شوید، آنژلیکا، برنجاسف، زیره، هویج وحشی، هل، رازیانه، رازک، زوفا، گونه های اسطوقدوس، دم شیر قلبی، بابونه، بادرنجبویه، نعناع فلفلی، پونه،قطرم، جعفری، رازیانه رومی، مریم گلی قرمز، رزماری، آویشن، شنبلیله، سنبل الطیب، به لیمو، زنجبیل

دمولسنت

دروزراگرد برگ،شیرین بیان، شنبلیله، پای خر، گل ماهور

معرق

آنژلیکا، کوهوش سیاه، زوفا، نعناع فلفلی، قطرم، رزماری، آقطی سیاه، کلم اسکانک (بدبو)، زیرفون برگ پهن، شاه پسند وحشی، زنجبیل

مدر

آنژلیکا، هویج وحشی، گونه های فراسیون، قطرم، جعفری، کاواکاوا، آقطی سیاه، زیرفون برگ پهن، دامیانا، پای خر

قاعده آور

برنجاسف، فراسیون ابی، زیره، کوهوش سیاه، دم شیر قلبی، پونه

خلط آور

آنژلیکا،زیره،هویج وحشی، دروزرای گرد برگ، رازیانه، شیرین بیان، گونه های فراسیون، قطرم، جعفری، رازیانه رومی، کلم اسکانک، آویشن، شنبلیله، پای خر، گل ماهور

هپاتیک

شاه پسند وحشی

خواب آور

کوکنار کالیفرنیا،رازک،کاهوی وحشی،بابونه،گل ساعتی قرمز، کاواکاوا، علف سگ جامائیکا، زیرفون برگ پهن،سنبل الطیب

کاهنده فشار خون

دم شیر قلبی،گل ساعتی،قاشقک،زیر فون برگ پهن،سنبل الطیب

شل کننده عصبی

کوهوش سیاه، کوکنار کالیفرنیا،رازک،علف چای، زوفا، کاهوی وحشی، گونه های اسطوقدوس، بابونه، بادرنجبویه، نعناع فلفلی،قطرم، گل ساعتی قرمز، کاواکاوا، علف سگ جامائیکا، گوجه سروتینا،قاشقک،زیرفون برگ پهن،سنبل الطیب، بداغ جنگلی، بلسان الماء

تونیک

برنجاسف، علف چای ، قاشقک، شنبلیله، دامیانا،پای خر، شاه پسندوحشی

شفا دهنده زخم

قطرم، علف چای، بابونه، آقطی سیاه، شنبلیله، گل ماهور

قدرت نسبی گیاهان آنتی اسپاسمودیک

خفیف

شوید،آنژلیکا،زیره،هویج وحشی،قاقله صغار،رازیانه،شیرین بیان،نعناع فلفلی،پونه،جعفری،رازیانه رومی،اکلیل کوهی،مریم گلی،اقطی سیاه،شنبلیله ،گل ماهور

متوسط

کرفس،برنجاسف،علف چای،زوفا،گونه های اسطوقدوس،بابونه،بادرنجبویه،قطرم،زیرفون برگ پهن، شبدر قرمز،دامیانا،پای خر،زنجبیل

قوی

کوهوش سیاه، یام وحشی، دروزرای گرد برگ، کوکنارکالیفرنیا، رازک، کاهوی وحشی، دم شیر قلبی، لوبلیا اینفلاتا، فراسیون اروپایی، کاواکاوا، علف سگ جامائیکا، پرونوس سرو تینا، پولساتیلا، قاشقک (قصیده)، کلم اسکانک، آویشن، سنبل الطیب، شاه پسند وحشی، بداغ جنگلی، بلسان الماء

نظرات بسته شده است.